pronadjen golub

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

pronadjen golub

dejan
Upravo mi je u dvoriste sletio golub sa oznako 2 14 27 bih kako pronaci vlasnika i obavjestit ga. Hvala