pronadjen golub

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

pronadjen golub

dragana
golub povredjenog krila pronadjen sa alkicom sa oznakom ss 87 90 36 50 kako da kontaktiram vlasnika?
hvala